Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 IDENTITEIT

V.O.F. L’easeaway
Prinsengracht 94-A, 1015 DZ, Amsterdam, Nederland

KvK nummer: 64342506
BTW nummer: NL855624267B01

ARTIKEL 2 TOEPASSING

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanvraag, ieder aanbod en iedere overeenkomst tussen L’easeaway en de opdrachtgever. Hieronder vallen ook offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge- of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

ARTIKEL 3 INVULLEN JUISTE GEGEVENS

De opdrachtgever die bij L’easeaway een aanvraag doet verbindt zich ertoe bij de registratie zijn correcte naam, adres en andere gevraagde gegevens te verstrekken. L’easeaway is niet verantwoordelijk voor tekortkomingen als gevolg van de verstrekking van onjuiste gegevens.

ARTIKEL 4 DE OVEREENKOMST

4.1 De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 2, tot stand op het moment van aanvaarding door de opdrachtgever van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

4.2 L’easeaway behoudt zich het recht voor om aanvragen te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

ARTIKEL 5 AANSPRAKELIJKHEID

5.1 Bij het aangaan van een overeenkomst tussen L’easeaway en opdrachtgever, heeft laatstgenoemde kennis genomen van de landelijke en plaatselijke wet- en regelgeving omtrent vakantieverhuur, B&B-verhuur, tijdelijke verhuur, het uitbaten van een short-stay accommodatie of hotel, de brandveiligheidseisen en financiële verplichtingen. De opdrachtgever is geheel aansprakelijk voor de niet nakoming hiervan.

5.2 Indien van toepassing, dient de opdrachtgever zelf voor de juiste vergunningen en toestemmingen te zorgen. L’easeaway is niet aansprakelijk voor de gevolgen van niet nakoming.

5.3 L’easeaway is niet aansprakelijk voor enige schade, slijtage of diefstal welke voor de opdrachtgever is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van L’easeaway. L’easeaway is niet aansprakelijk voor de de door haar ingeschakelde personen. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.

L’easeaway is bovendien niet schadeplichtig tegenover derden, noch vergoedt zij indirecte schade, gevolgschade en winst- of omzetderving. L’easeaway werkt veelal samen met bemiddelingspartijen die eventuele schade direct veroorzaakt door de gast verzekeren en zal in geval van schade samen- en namens de opdrachtgever een beroep doen op deze faciliteit. Hierbij zal L’easeaway beroep doen op informatievoorziening bij de opdrachtgever.

5.4 L’easeaway gaat met uiterste zorgvuldigheid om met de afgegeven sleutels. Wanneer L’easeaway desondanks een sleutel kwijtraakt, kan de opdrachtgever verzoeken het slot van de woning te laten vervangen. De kosten voor het vervangen van het slot komen voor rekening van L’easeaway, waarbij L’easeaway wel keuze heeft in het type slot dat in de woning zal worden geplaatst. De aansprakelijkheid beperkt zich tot deze kosten. Deze beperking van de aansprakelijkheid is gelegitimeerd door het feit dat L’easeaway maatregelen treft waardoor in het geval van verlies van de sleutel deze door derden niet voor kwade doeleinden gebruikt kan worden.

5.5 L’easeaway kan niet aansprakelijk worden gesteld voor boetes en/of uitzetting ten gevolge van de niet-naleving van landelijke of lokale wet- en regelgeving door opdrachtgever.

ARTIKEL 6 OVERMACHT

6.1 Als L’easeaway de uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen wegens overmacht geheel of gedeeltelijk niet kan nakomen, mag zij de nakoming zonder gerechtelijke tussenkomst opschorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden, zonder dat L’easeaway tot enige schadevergoeding is gehouden.

6.2 Opdrachtgever mag in overleg met L’easeaway te allen tijde een opdracht opzeggen, tenzij reeds boekingen met gasten zijn vastgelegd. In geval een overmachtssituatie financiële consequenties met zich meebrengt voor de gast of L’easeaway, zijn deze voor rekening van opdrachtgever. In geval van overmacht streeft L’easeaway te allen tijde naar een kosteloze, passende oplossing.

ARTIKEL 7 PRIVACY

Geen persoonsinformatie die wordt verkregen, zoals adres, e-mail, telefoonnummer en bankgegevens, wordt door L’easeaway aan derden verstrekt zonder toestemming van de opdrachtgever, behalve indien en voor zover dit noodzakelijk is met het oog op de uitvoering van de overeenkomst. De door opdrachtgever verstrekte gegevens worden volgens de Europese en Nederlandse privacy wetgeving behandeld.

ARTIKEL 8 DERDEN

8.1 De keuze van door L’easeaway in te schakelen derden gebeurt met de nodige zorgvuldigheid. L’easeaway is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden en L’easeaway mag zonder overleg met de opdrachtgever een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de kant van de door L’easeaway ingeschakelde derden aanvaarden.

8.2 L’easeaway zal bemiddelingssites inschakelen voor verhuur van de woning van opdrachtgever en treedt hierbij op als vertegenwoordiger van opdrachtgever. In diens opdracht zal L’easeaway gasten werven en screenen voor verblijf in de woning van de opdrachtgever, waarbij de verhuurovereenkomst impliciet wordt aangegaan tussen gast en opdrachtgever.

8.3 Desgewenst mag L’easeaway derden inschakelen voor het uitvoeren van kleine herstelwerkzaamheden nodig om haar diensten te kunnen voortzetten. Hierbij mag L’easeaway tot maximaal €100,- verrekenen met de verdiensten van opdrachtgever zonder diens toestemming. Betalingen moeten achteraf inzichtelijk worden gemaakt door L’easeaway.

ARTIKEL 9 HERROEPINGSRECHT EN ONTBINDING

Opdrachtgever heeft het recht om een aangegane overeenkomst te allen tijde te ontbinden, mits er nog geen overeenkomst door L’easeaway en namens de opdrachtgever is aangegaan met een huurder voor de periode waarover de ontbinding betrekking heeft.

ARTIKEL 10 PRIJZEN

10.1 Alle prijzen worden contractueel vastgesteld, of schriftelijk, al dan niet per e-mail, overeengekomen.

ARTIKEL 11 BETALING

11.1 L’easeaway is het betaaladres van alle huurtransacties die via L’easeaway tot stand komen. De betaling zal via L’easeaway lopen tenzij anders vermeld in het contract.

11.2 Indien de betalingen via opdrachtnemer verlopen, zal L’easeaway zal binnen de periode van dienstverlening maandelijks de huuropbrengsten benoemd in artikel 10.1. minus de ingehouden commissie, dan wel het geldende tarief overmaken aan opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.

11.3 Indien de betalingen via opdrachtnemer verlopen, worden betalingen binnen de eerste week van de maand volgend op de verhuurperiode, overgemaakt aan opdrachtgever.

11.4 Voor verstuurde facturen geldt een betalingstermijn van 14 dagen, tenzij anders overeengekomen.

11.5 Indien opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn van 14 dagen heeft betaald, heeft L’easeaway het recht, nadat zij opdrachtgever ten minste eenmaal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten, vanaf de vervaldag van de factuur aan opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van de volledige voldoening.

11.6 Indien opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in het nakomen van de betalingsverplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening – in en buiten rechte – voor rekening van opdrachtgever. Bij een geldvordering is opdrachtgever in ieder geval de incassokosten verschuldigd.

11.7 L’easeaway kan in geval van niet tijdige betaling door opdrachtgever haar dienstverlening in alle opdrachten met opdrachtgever opschorten of staken. L’easeaway zal opdrachtgever hiervan onmiddellijk schriftelijk in kennis stellen.

11.8 Wanneer opdrachtgever de samenwerking met L’easeaway tussentijds beëindigt, verbeurt opdrachtgever daarmee voorgeschoten bedragen plus €250,- per openstaande boeking, te voldoen binnen 14 dagen.

ARTIKEL 12 KLACHTEN- EN VRAGENREGELING

12.1 Klachten of vragen over de uitvoering van de overeenkomst dienen binnen 14 dagen schriftelijk of via e-mail worden ingediend bij L’easeaway, nadat opdrachtgever de feiten heeft geconstateerd.

12.2 Bij L’easeaway ingediende klachten of vragen worden binnen een termijn van 14 dagen beantwoord, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer opdrachtgever een uitvoerig antwoord kan verwachten.

ARTIKEL 13 GELDIGHEID

Deze algemene voorwaarden gelden ook voor eventuele aanvullende of vervolgopdrachten en/of werkzaamheden die schriftelijk, per e-mail of mondeling zijn overeengekomen.

ARTIKEL 14 BESLECHTING CONFLICTEN

14.1 Op de rechtsverhouding tussen L’easeaway en opdrachtgever, alsmede degenen die van haar diensten gebruikmaken, is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

14.2 In eerste instantie zullen partijen een serieuze inspanning doen om een onenigheid of conflict zelf op te lossen.

14.3 Wanneer partijen een conflict niet zelf op kunnen lossen kan in een volgend stadium voor mediation gekozen worden om te proberen tot een oplossing te komen.

Contact